B u r o  V l o e r a d v i e s ®  v o o r   g e f u n d e e r d e   v l o e r k e n n i s

Schade onderzoek

Na de visuele inspecties volgt over het algemeen een nader onderzoek. Buro Vloeradvies wordt zoals gemeld geconfronteerd met gebreken dan wel vermeende gebreken aan de mogelijke vloersystemen. “Wij bemoeien ons ermee zo gauw er levende wezens met de poten op kunnen staan”. Vaak blijken de klimatologische omstandigheden, niet bekende extreme belastingen, chemische belasting, niet berekende vloerbelastingen, onbedachte handelingen van de verleggers en gebruikers de aanleiding tot niet verwachte problemen en blijken deze problemen waarin een vloersysteem zich manifesteert verre van rooskleurig.

Wat betreft de vertoonde gebreken en schades aan het vloersysteem kan het alle kanten op. Buro Vloeradvies dient alle kanten van het vertoonde te kunnen onderzoeken en vast te leggen. Het zal duidelijk zijn dat onze expertise meer en meer wordt gevraagd door arbitragecommissies en rechtbanken en het ons laten optreden als getuige-deskundige c.q. arbiter tot een gewoonte is geworden.